Børge Hinsch Fonden på Valdemars Slot byder Dem velkommen

Børge Hinsch Fonden er en almennyttig og almen velgørende selvvejende institution, der skal eje, opbevare, vedligeholde, konservere, supplere og til offentligheden fremvise de af stifteren til fonden overførte samlinger samt andre samlinger doneret til eller anskaffet af fonden. Fondens drift af museum, naturskole m.v. sker i alle henseender på non-profit basis.

Fonden har indrettet et museum i tagetagen på Valdemars Slot, hvor der på fagmæssig god museal måde er skabt et ca. 800 m2 stort, smukt offentligt tilgængeligt museum for de nævnte samlinger bestående af trofæer, fugle og etnografika m.v. fra hele verden.

Børge Hinsch Fonden er ikke-kommerciel, hvilket Naturstyrelsen har bekræftet ved skrivelse af 22. november 2010. Fonden er således berettiget til at udstille alle arter af sjældne dyr og fugle uden dispensation fra art. 8, stk. 1, i Rådets forordning nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr m.v.

Børge Hinsch Fondens museum rummer Nordeuropas suverænt største og smukkeste offenligt tilgængelige samling af udstoppede internationale jagttrofæer. Der fremvises i museet mere end 230 forskellige arter storvildt fra hele verden. Hertil kommer en helt unik samling af utrolig sjælden etnografika fra især Grønland, Afrika og Sydøstasien, en meget stor samling af smukt udstoppede danske fugle indeholdende næsten alle fuglearter, der forekommer i Danmark som ynglefugle eller på træk, og endelig en enestående samling af oliemalerier, akvareller og keramikfigurer af den kendte danske naturkunstner Knud Kyhn - kunstnerens egen samling

Museet og museets samlinger skal ifølge fondens formål indgå i den generelle oplysning og undervisning inden for jagt og natur og samtidig medvirke til at bevare og fremme bæredygtig trofæjagt og jagt samt skabe en bedre forståelse hos omgivelserne for betydningen af bæredygtig trofæjagt og jagt som værende et meget væsentligt element i al god vildt- og naturforvaltning.

I overensstemmelse hermed og for at deltage i den generelle oplysning og undervisning inden for jagt og natur etablerede Børge HInsch Fonden i foråret 2006 Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars Slot i tilknytning til museumsfaciliteterne for derved vederlagsfrit at kunne tilbyde afholdelse af naturformidlingsarrangementer på og omkring Valdemars Slot. Til varetagelse heraf har fonden fuldtidsansat Claus Olesen som naturvejleder for Naturskolen. Fonden tilbyder således vederlagsfrie naturformidlingsarrangementer året rundt. Fonden afholder alle omkostninger forbundet med Claus Olesens virke som naturvejleder for fonden.

Derved er der skabt mulighed for, at skoleklasser, fritidsordninger, spejdergrupper, familiegrupper og andre interesserede for et meget begrænset entrégebyr til Valdemars Slot kan få en lærerig og interessant rundvisning på trofæmuseet samt få en generel oplysning, undervisning og formidling inden for jagt og natur på et sagligt grundlag, særlig med henblik på at skabe en bedre forståelse for betydningen af bæredygtig trofæjagt og jagt som værende et meget væsentligt element i god vildt- og naturforvaltning. Endvidere er det formålet med naturvejlederordningen at formidle naturen og kulturlandskabet omkring herregården, Valdemars Slot.

Børge Hinsch Fonden har i tilknytning til museet indrettet en separat stor sal på Slottet, som Fonden har stillet til rådighed for Naturskolen, og hvori der er etableret særdeles gode foredragsfaciliteter for op til 50 personer ad gangen, som Naturskolen kan gøre brug af. I salen forefindes udstyr til brug for PowerPoint-præsentationer og lignende. I tilknytning til disse foredragsfaciliteter findes der nødvendige køkkenfaciliteter og toiletfaciliteter. Selve foredragssalen er indrettet på spændende måde med mange museale udstillingsgenstande, og herunder ikke mindst med smuk etnografika fra især Afrika og Grønland.
Et besøg på Børge Hinsch Fondens Naturskole koster således kun adgangsbilletten til Valdemars Slot til en særpris på 10 kr. pr. person ved mindst 10 deltagere. Det er et krav, for at kunne få glæde af denne særpris på 10 kr. pr. person, at arrangementet er forhåndsbooket hos naturvejleder Claus Olesen. Lystsejladsmuseet på Valdemars Slot kan besøges mod en merpris til Valdemars Slot.

Se hvordan du booker dit arrangement og læs mere om de mange gode tilbud i Børge Hinsch Fondens Naturskole under punkterne "Aktiviteter" og "Naturskole".​

Børge Hinsch Fondens Museumssamlinger | Valdemars Slot Slotsalléen 100, Tåsinge | 5700 Svendborg